pansak9

Giải PT: \(\sqrt{x^2-4}\) + \(\sqrt{x+2}\) = 0

Phong
19 tháng 9 lúc 19:24

\(\sqrt{x^2-4}+\sqrt{x+2}=0\) (ĐK: \(x\ge2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}+\sqrt{x+2}=0\) 

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+2}\left(\sqrt{x-2}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+2}=0\)

\(\Leftrightarrow x+2=0\)

\(\Leftrightarrow\text{x}=-2\left(ktm\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 19:25

\(\sqrt[]{x^2-4}+\sqrt[]{x+2}=0\left(x\ge2\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt[]{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}+\sqrt[]{x+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt[]{x+2}\left(\sqrt[]{\left(x-2\right)}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt[]{x+2}=0\\\sqrt[]{\left(x-2\right)}+1=0\left(đúng,\forall x\ge2\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+2=0\\x\ge2\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-2\\x\ge2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Character Debate
19 tháng 9 lúc 19:27
Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 19:28

\(...\left[{}\begin{matrix}x=-2\left(loại\right)\\x\ge2\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow x\ge2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
19 tháng 9 lúc 19:33

\(\sqrt{x^2-4}+\sqrt{x+2}=0\\ \Leftrightarrow\sqrt{\left(x-2\right).\left(x+2\right)}+\sqrt{x+2}=0\\ \Leftrightarrow\sqrt{x-2}\sqrt{x+2}+\sqrt{x+2}=0\\ \Leftrightarrow\sqrt{x+2}\left(\sqrt{x-2}+1\right)=0\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{x+2}=0\\\sqrt{x-2}+1=0\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+2=0\\x-2+1=0\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-2\\x-1=0\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-2\\x=1\end{matrix}\right.\)

Loại x=1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tranthuylinh
Xem chi tiết
Nguyễn Thành
Xem chi tiết
Tô Thu Huyền
Xem chi tiết
Tô Thu Huyền
Xem chi tiết
saadaa
Xem chi tiết
Trình
Xem chi tiết
phan tuấn anh
Xem chi tiết
quang truong
Xem chi tiết
hoài phan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)