Anh Quỳnh

loading...  giải hộ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:24

a: Xét ΔMNI và ΔMDI có

MN=MD

\(\widehat{NMI}=\widehat{DMI}\)

MI chung

Do đó: ΔMNI=ΔMDI

b: ΔMNI=ΔMDI

=>IN=ID

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
lê phương anh
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Mai anh Vũ
Xem chi tiết
ko tên nhá
Xem chi tiết
W-Wow
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết