Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (1)

Vincentu Fun

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

18

ko tên nhá