Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 280
Điểm GP 36
Điểm SP 64

Người theo dõi (15)

Mr 9323
HOÀNG HÀ MY
Nobly

Đang theo dõi (24)