Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 793
Điểm GP 304
Điểm SP 248

Người theo dõi (69)

Đang theo dõi (9)