Nguyễn Tuấn DũngCứu:)

Akai Haruma
29 tháng 10 2023 lúc 0:13

Lời giải:

$x^2+y^2=z^2\Rightarrow (\frac{x}{z})^2+(\frac{y}{z})^2=1$

Đặt $\frac{x}{z}=a; \frac{y}{z}=b$ thì bài toán trở thành:
Cho $a,b>0$ thỏa mãn: $a^2+b^2=1$.

Tìm min $P=(1+\frac{1}{a})(1+\frac{1}{b})$

------------------

Có:

Áp dụng BĐT Cô-si: $1=a^2+b^2\geq 2ab$

$P=\frac{(a+1)(b+1)}{ab}=\frac{a+b+ab+1}{ab}=\frac{a+b+ab+a^2+b^2}{ab}$

$\geq \frac{2\sqrt{ab}+ab+2ab}{ab}$

$=\frac{2\sqrt{ab}+3ab}{ab}$

Vì $1\geq 2ab\Rightarrow 1\geq \sqrt{2ab}$

$\Rightarrow P\geq \frac{2\sqrt{2ab}.\sqrt{ab}+3ab}{ab}=\frac{(2\sqrt{2}+3)ab}{ab}=2\sqrt{2}+3$
Vậy $P_{\min}=2\sqrt{2}+3$

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đức Lâm
Xem chi tiết
Skem
Xem chi tiết
Horiii
Thuong Thuong
Thuong Thuong
Thuong Thuong
Huyền Trân
Dương tâm
Xem chi tiết