Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 162
Điểm GP 1
Điểm SP 52

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (13)