Horiii

Cứu

Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 12 2021 lúc 21:53

b: Xét tứ giác ABOC có 

\(\widehat{ABO}+\widehat{ACO}=180^0\)

Do đó: ABOC là tứ giác nội tiếp

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đức Lâm
Xem chi tiết
Skem
Xem chi tiết
Thuong Thuong
Thuong Thuong
Thuong Thuong
Huyền Trân
Nguyễn Tuấn Dũng
Dương tâm
Xem chi tiết