Nguyễn Đức Lâm

Cứu Cứu 

undefined

Hoàng Việt Tân
27 tháng 3 2022 lúc 18:53
Bình luận (1)
Dragon
27 tháng 3 2022 lúc 18:55

......

Bình luận (1)
Hoàng Việt Tân
27 tháng 3 2022 lúc 19:09

1) Với \(\left(x;y\right)=\left(-2;8\right)\), ta có: \(y=ax^2\Leftrightarrow a=\dfrac{y}{x^2}=\dfrac{8}{\left(-2\right)^2}=\dfrac{8}{4}=2\)

⇒Với \(y=2x^2\), ta có đồ thị sau đây:

x y O 2 1 -1 8

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Skem
Xem chi tiết
Horiii
Thuong Thuong
Thuong Thuong
Thuong Thuong
Huyền Trân
Nguyễn Tuấn Dũng
Dương tâm
Xem chi tiết