Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 220
Số lượng câu trả lời 139
Điểm GP 6
Điểm SP 34

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (5)