Cùng giải đề Toán vào 10 năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nhé các em.

Trần Ái Linh
8 tháng 6 lúc 13:30

Câu 1
a) `\sqrt64+\sqrt16-2\sqrt36`
`=\sqrt(8^2)+\sqrt(4^2) - 2\sqrt(6^2)`
`=8+4-12=0`
b) `y=ax+b //// y=3x => a=3`
`=> y=3x+b`
`M(1;9) \in y=3x+b <=> 9=3.1+b <=> b=6`
`=> y=3x+6`
c) `P=(1/(\sqrtx) - 2/(1+\sqrtx)) . ((x+\sqrtx)/(1-\sqrtx))`
`=(1+\sqrtx-2\sqrtx)/(\sqrtx(1+\sqrtx)) . (\sqrtx(1+\sqrtx))/(1-\sqrtx)`
`=(1-\sqrtx)/(1-\sqrtx)=1`

Câu 2.
a) Với `m=-2`, ta có PT: `x^2-2x-3=0`
Có: `a-b+c=0=> x_1=-1 ; x_2 = 3`
b) PT có 2 nghiệm phân biệt `<=> \Delta' >0`
`<=> 1^2-(m-1)>0`
`<=>m<2`
Theo hệ thức Viet: `x_1+x_2=2`
`x_1x_2=m-1`
Theo đề bài: `x_1^2+x_2^2-3x_1x_2=2m^2+|m-3|`
`<=>(x_1+x_2)^2-5x_1x_2=2m^2-m+3` (Vì `m<2<3`)
`<=> 2^2-5(m-1)=2m^2-m+3`
`<=> -2m^2-4m+6=0`
`<=>`\(\left[{}\begin{matrix}m=1\\m=-3\end{matrix}\right.\)

Vậy `m=1;m=-3` thỏa mãn.

Bình luận (4)
Yeutoanhoc
8 tháng 6 lúc 14:12

Câu 5:

`P=((a^2+2b+3)(b^2+3a+3))/((2a+1)(2b+1))`

Áp dụng BĐT cosi ta có:

`a^2+1>=2a`

`=>a^2+2b+3>=2a+2b+2`

Hoàn toàn tương tự:`b^2+2a+3>=2a+2b+2`

`=>((a^2+2b+3)(b^2+3a+3))>=(2a+2b+2)^2`

Áp dụng BĐT cosi:`(x+y)^2>=4xy`

`=>((a^2+2b+3)(b^2+3a+3))>=(2a+2b+2)^2>=4(2a+1)(2b+1)`

`=>P>=(4(2a+1)(2b+1))/((2a+1)(2b+1))`

Dấu "=" xảy ra khi `a=b=1`

Bình luận (2)
Chú tiểu thích học toán
8 tháng 6 lúc 17:05

Câu 3:

Gọi số bạn tặng 3 quyển sách là A

 Gọi số bạn tặng 5 quyển sách là B   (A;B \(\in N\))

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}A+B=42\\3A+5B=146\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}A=32\left(hs\right)\\B=10\left(hs\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy Số học sinh tặng 3 quyển sách là 32 bạn

số hs tặng 5 quyển sách là 10 bạn

Bình luận (3)
Chú tiểu thích học toán
8 tháng 6 lúc 17:09

Câu 4:

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Chú tiểu thích học toán
8 tháng 6 lúc 17:15

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Chú tiểu thích học toán
8 tháng 6 lúc 17:17

Không có mô tả.

Bình luận (1)
Chú tiểu thích học toán
8 tháng 6 lúc 17:19

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Plus Anh
8 tháng 6 lúc 17:28

hiha

Bình luận (0)
Nguyễn Lame
8 tháng 6 lúc 23:37

Bài 3:

- Gọi số bạn tặng 3 quyển sách là x (bạn) (ĐK: 0<x<42)
- Số bạn tặng 5 quyển sách là 42 - x (bạn)

- Theo đầu bài  tổng số sách lớp 9B tặng dc là 146 nên ta có PT:
3x + 5(42 - x) = 146
<=> 3x + 210 - 5x = 146

<=> 2x = 64
<=> x = 32 (t/m đk)
Vậy lớp 9B có 32 bạn tặng 3 quyển sách, 10 bạn tặng 5 quyển sách
 

Bình luận (0)
Khánh Nam
9 tháng 6 lúc 8:48

khó nhỉ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN