Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 51
Điểm GP 15
Điểm SP 143

Người theo dõi (4)

Linhkaka
Nguyễn Lame
Phan Cường
Cao Hoàng

Đang theo dõi (9)