Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Nguyễn Thùy Linh

Chứng minh rằng:

a)x^2+5y^2+2x-4xy-10y+14>0

b)5x^2+10y^2-6xy-4x-2y+3>0


Các câu hỏi tương tự
___Vương Tuấn Khải___
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Linh Nguyen
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
TRÂN LÊ khánh
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Bạch An Nhiên
Xem chi tiết
Linh Nguyễn Hương
Xem chi tiết