Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 142
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (64)

Annie Scarlet
Vy Hàn Kim
Chu_Cao
Ran Mouri

Đang theo dõi (45)

Jackson Yi
Tôi Là Tf Boys
Karry Wang