Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (1)

Kinomoto Kasai