Nguyễn thanh phong

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH; biết AB = 3cm, AC = 4cm a.Tinh AH, HB b. Tính sinB, sinC.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 18:59

a: ΔABC vuông tại A

=>\(AB^2+AC^2=BC^2\)

=>\(BC^2=3^2+4^2=25\)

=>\(BC=\sqrt{25}=5\left(cm\right)\)

Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(AH\cdot BC=AB\cdot AC\)

=>\(AH\cdot5=3\cdot4=12\)

=>AH=12/5=2,4(cm)

Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(BH\cdot BC=BA^2\)

=>\(BH\cdot5=3^2=9\)

=>BH=9/5=1,8(cm)

b: Xét ΔABC vuông tại A có \(sinB=\dfrac{AC}{BC}\)

=>\(sinB=\dfrac{4}{5}\)

Xét ΔABC vuông tại A có \(sinC=\dfrac{AB}{BC}\)

=>\(sinC=\dfrac{3}{5}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ý Nhi
Xem chi tiết
nongvietthinh
Xem chi tiết
Long Thanh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đỗ trà my
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoang Minh
Xem chi tiết
Thảo Lê Duy
Xem chi tiết