Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính sinB, sinC, biết:

a, AB = 13, BH = 5

b, BH = 3, CH = 4

Cao Minh Tâm
6 tháng 9 2018 lúc 10:09

HS tự làm

Bình luận (0)
Huy Hoang
22 tháng 1 2021 lúc 20:20

A B H C 13 5

a) Áp dụng đlí Py - ta - go cho tam giác HAB ( ^H =90^o )

Ta có : \(AB^2=AH^2+BH^2\)

\(13^2=AH^2+5^2\)

\(AH^2=13^2-5^2\)

\(\Rightarrow AH=\sqrt{13^2-5^2}\)

\(\sin B=\frac{AH}{AB}=\frac{\sqrt{13^2-5^2}}{13}\approx0,923\)

Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác ABC( ^A = 90^o ) , đường cao AH , ta có :

\(AH^2=BH.HC\Rightarrow HC=\frac{AH^2}{BH}=\frac{12^2}{5}=28,8\)

=> BC = 5 + 28,8 = 33,8

\(\sin C=\frac{AB}{BC}=\frac{13}{33,8}\approx0,384\)

Vậy : \(\sin B\approx0,923\)

         \(\sin C\approx0,384\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Hoang Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ý Nhi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Quân Nguyễn
Xem chi tiết
Trọnghoidap
Xem chi tiết