Hoang Minh

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính sinB;sinC biết rằng;

a)AB = 13;BH = 5      b)BH = 3;HC = 4

Nguyễn Lê Phước Thịnh
28 tháng 7 2023 lúc 12:53

a: AH=căn 13^2-5^2=12

Xét ΔAHB vuông tại H có 

sin B=AH/AB=12/13=cos C

cos B=sin C=BH/AB=5/13

tan B=cot C=AH/BH=12/5

cot B=tan C=BH/AH=5/12

b: AH=căn 3*4=2*căn 3(cm)

BC=3+4=7(cm)

AB=căn 3*7=căn 21(cm)

AC=căn 4*7=2*căn 7(cm)

Xét ΔABC vuông tại A có 

sin B=cos C=AC/BC=2*căn 7/7

cos B=sin C=AB/BC=căn 21/7

tan B=cot C=2*căn 7/căn 21=2/căn 3

cot B=tan C=căn 21/2*căn 7=căn 3/2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Ý Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Quỳnh Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Dinhhoanglong
Xem chi tiết