Pham Trong Bach

Cho ∆ ABC vuông tại A có đường cao AH và đường trung tuyến AM. Biết AH = 3cm; HB = 4cm. Hãy tính AB, AC, AM và diện tích tam giác ABC.

A. AB = 5cm, AC = 15 4 cm; AM = 25 8 cm; S ∆ A B C = 75 8 c m 2 .

B. AB = 5cm, AC = 3cm; AM = 4cm;  S ∆ A B C = 39 4 c m 2 .

C. AB =  14 3 cm, AC =  14 4 cm; AM = 3cm;  S ∆ A B C = 75 8 c m 2 .

D. AB =  14 3 cm, AC = 3 cm; AM = 27 8 cm;  S ∆ A B C = 9 c m 2

Cao Minh Tâm
11 tháng 2 2018 lúc 13:22

+) Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông ABH vuông tại H ta có:

+) Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trng tam giác vuông ABC với AH là đường cao ta có:

+) Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông ABC vuông tại A ta có:

+) Tam giác ABC vuông tại A có trung tuyến AM nên ta có:

+) Diện tích tam giác ABC với AH là đường cao ta có:

Vậy AB = 5cm, AC =  15 4 cm; AM =  25 8 cm;     S ∆ A B C = 75 8 c m 2 .

Đáp án cần chọn là: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
vũ vệt thành
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Bình
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Phụnqq Phụnqq
Xem chi tiết
ngô trần liên khương
Xem chi tiết
My Nguyễn
Xem chi tiết
linh
Xem chi tiết
Lê Thị Hoàng Linh
Xem chi tiết
nguyễn bảo my
Xem chi tiết