Liễu Lê thị
Nguyễn Huy Tú
30 tháng 5 lúc 21:13

\(\Delta=\left(2m+1\right)^2-4\left(m^2-6\right)=4m+25>0\Rightarrow m>-\dfrac{25}{4}\)

Để pt có 2 nghiệm pb thì delta > 0 

Để 2 nghiệm trái dấu thì \(m^2-6< 0\)

Theo Vi et \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2m+1\left(1\right)\\x_1x_2=m^2-6\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

Ta có \(x_1^2-9x_2^2+x_1-3x_2+3x_2^2-x_1x_2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x_1-3x_2\right)\left(x_1+3x_2\right)+x_1-3x_2+x_2\left(3x_2-x_1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x_1-3x_2\right)\left(x_1+2x_2+1\right)=0\)

TH1 : \(x_1-3x_2=0\)(3) 

TH2 : \(x_1+2x_2=-1\)(4)

bn xét từng trường hợp kết hợp (1) tìm x1;x2 xog thay vào (2) tìm m rồi kiểm tra điều kiện nhé 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết