Toán

Phạm Vũ Khánh Ly

Cho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2aCho 0 ≤ a,b,c ≤ 1. CMR 2 a 3 2a3 + 2 b 3 2b3 + 2 c 3 2c3 ≥ ≥ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a a2b+b2c+c2a

Yehudim
Yehudim 2 phút trước

\(VT=\dfrac{a}{c}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{a}{b}+\dfrac{c}{b}+\dfrac{b}{a}+\dfrac{c}{a}\)

\(\dfrac{a}{c}+\dfrac{c}{a}\ge2\sqrt{\dfrac{a}{c}.\dfrac{c}{a}}=2\) 

Làm tương tự với các nhóm còn lại rồi cộng với nhau, ta được đpcm

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 2 giờ trước (15:17)

Chu vi của đường tròn có \(r=15cm\) là:

\(C=2.r.\pi=2.15.\pi=30\pi\left(cm\right)\)

 

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 2 giờ trước (15:31)

Lời giải:

Nếu $x=0$ thì tổng trên có giá trị bằng $15$

Nếu $x\neq 0$:

$T=1+(x+1)^2+....+(x+1)^{15}$

$T(x+1)=(x+1)+(x+1)^3+...+(x+1)^{16}$

$\Rightarrow T(x+1)-T=(x+1)^{16}+(x+1)-1-(x+1)^2$

$\Leftrightarrow Tx=(x+1)^{16}+x-(x+1)^2$

$T=\frac{(x+1)^{16}-(x+1)^2}{x}+1$

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 2 giờ trước (15:32)

Lời giải:

Chu vi hình tròn là:

$C=2r\pi=2.15.\pi =30\pi$ (cm)

Bình luận (1)
tthnew
tthnew 3 giờ trước (14:17)

Thể tích hình hộp chữ nhật trên là:

\(V=a\cdot b\cdot c=5\cdot3\cdot2=30\left(dm^3\right)\)

Vậy có thể sếp được số hình lập phương có thể tích 1dm3 để đầy hộp trên là:

\(\dfrac{30}{1}=30\) (hộp)

Lâu chả giải toán lớp 5 chả biết trình bày đúng sai:v

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (14:10)

Chu vi đường kính đó là:

6. 3,14 = 18,84 (dm)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 3 giờ trước (14:11)

Bài của bạn ngay từ cách viết tiêu đề đã sai về bản chất, dù người đọc vẫn có thể hình dung bạn đang muốn gì.

Cần sửa đề thành: Tính chu vi của hình tròn có đường kính $d=6$ (dm)

Lời giải:

Chu vi hình tròn (theo công thức) là:

$C=d\pi =6\pi$ (dm)

Bình luận (1)
Loading...