Toán

Nguyễn Quỳnh Giao
Nguyễn Quỳnh Giao 9 tháng 12 2016 lúc 20:53

7a1=54

7a2=48

7a3=45

Bình luận (1)
nguyễn thành trung
nguyễn thành trung 11 tháng 12 2016 lúc 8:58

Làm ơn giúp mình cách giải lun

 

Bình luận (0)
Phạm Đình Tâm
Phạm Đình Tâm 18 tháng 3 2018 lúc 21:54

Gọi số học sinh của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là x, y, z (x,y,z nguyên dương)=> x + y + z = 147 (*)

Nếu đưa 1/3 số hs lớp 7A1 đi thi hsg cấp huyện thì số hs còn lại của lớp 7A1 là: \(x-\dfrac{1}{3}x\) = \(\dfrac{2}{3}x\) (học sinh)

Tương tự, số hs còn lại của lớp 7A2 là: \(y-\dfrac{1}{4}y=\dfrac{3}{4}y\) (học sinh)

Số học sinh còn lại của lớp 7A3 là: \(z-\dfrac{1}{5}z=\dfrac{4}{5}z\) (học sinh)

Mà theo đề số hs của 3 lớp còn lại = nhau nên:

\(\dfrac{2}{3}x=\dfrac{3}{4}y=\dfrac{4}{5}z\) \(\Rightarrow\dfrac{12x}{18}=\dfrac{12y}{16}=\dfrac{12z}{15}\), ta lại có (*) nên theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{12x}{18}=\dfrac{12y}{16}=\dfrac{12z}{15}=\dfrac{12x+12y+12z}{18+16+15}=\dfrac{12\left(x+y+z\right)}{49}=\dfrac{12.147}{49}=36\)

Suy ra: x = \(\dfrac{36.18}{12}=54\) (tmđk)

y = \(\dfrac{36.16}{12}=48\) (tmđk)

z = \(\dfrac{36.15}{12}=45\) (tmđk)

Vậy số học sinh của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là 54(học sinh),48(học sinh),45(học sinh)

Bình luận (0)
Sigma
Sigma CTV 2 phút trước

Ta có: \(\left(b+c-a\right)\left(c+a-b\right)=c^2-\left(a-b\right)^2\le c^2\);

\(\left(c+a-b\right)\left(a+b-c\right)=a^2-\left(b-c\right)^2\le a^2\);

\(\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)=b^2-\left(c-a\right)^2\le b^2\).

Nhân vế với vế của các bđt trên với chú ý a + b - c > 0; b + c - a > 0; c + a - b > 0 ta có:

\(\left[\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)\left(c+a-b\right)\right]^2\le\left(abc\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)\left(c+a-b\right)\le abc\).

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c.

Mở rộng: Nếu a, b, c là các số thực không âm thì bđt đó vẫn đúng.

Bình luận (0)
Sigma
Sigma CTV Vài giây trước

BĐT \(\Leftrightarrow a^3-b^3+a^2b-ab^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)+ab\left(a-b\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a+b\right)^2\ge0\) (luôn đúng do \(a\geq b\)).

 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 2 phút trước

Dang này thì cứ chọn số hạng có mũ cao nhất trên tử và mẫu là được. Nó là ngắt vô cùng lớn hay bé gì đấy

\(=lim\dfrac{8n^6}{3n^6}=\dfrac{8}{3}\)

Bình luận (0)
Trần Nhật Quỳnh
Trần Nhật Quỳnh 10 phút trước

x2 > 2( x - 1 )

<=> x2 - 2x + 2 > 0

<=> ( x2 - 2x + 1 ) + 1 > 0

<=> ( x - 1 )2 + 1 > 0 ( luôn đúng ∀ x ∈ R )

Vậy bđt ban đầu được chứng minh

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 phút trước

1) Ta có: \(\left(-5+x\right)\left(x-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-5+x=0\\x-7=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=7\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{5;7\right\}\)

2) Ta có: \(\left(30-x\right)\left(2x-16\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}30-x=0\\2x-16=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-x=-30\\2x=16\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=30\\x=8\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{30;8\right\}\)

3) Ta có: \(\left(-5-x\right)\left(17+x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-5-x=0\\17+x=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-x=5\\x=0-17\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-5\\x=-17\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{-5;-17\right\}\)

4) Ta có: \(\left(-3x+18\right)\left(-5x-10\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-3x+18=0\\-5x-10=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-3x=-18\\-5x=10\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=6\\x=-2\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{6;-2\right\}\)

Bình luận (0)
Trần Thiện Nhân
Trần Thiện Nhân 15 phút trước

Bài nay ta có hai vế bạn hãy đặt giả sử một trong hai vế bằng 0 rồi giải phương trình cho mỗi vế bằng o

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 phút trước

Trên tia Ox, ta có: OA<OB(4cm<8cm)

nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B

\(\Leftrightarrow OA+AB=OB\)

\(\Leftrightarrow AB=OB-OA=8-4=4\left(cm\right)\)

Ta có: điểm A nằm giữa hai điểm O và B(cmt)

mà AB=OA(=4cm)

nên A là trung điểm của OB

Bình luận (0)
Loading...