Anime khắc nguyệt
Hôm qua lúc 6:54

Câu 9. Đặc điểm nào dưới đây của nguồn lao động vừa là lợi thế vừa là khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội nước ta ?

APhần lớn lao động sống ở nông thôn.

B. Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

CCó nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

DLao động dồi dào, mỗi năm tăng thêm hơn một triệu lao động.

Câu 10. Cơ cấu sử dụng lao động nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A. giảm nhanh tỉ trọng lao động trong các ngành dịch vụ.

B. tăng tỉ trọng lao động của ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

C. giảm tỉ trọng lao động ở ngành công nghiệp - xây dựng.

D. tăng tỉ trọng lao động công nghiệp - xây dựng; dịch vụ.

Câu 11. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét nào sau đây đúng khi nói về sự thay đổi tỉ lệ lao động theo ngành?

A. Tỉ lệ lao động trong ngành công nghiệp cao nhất.

B. Tỉ lệ lao động trong ngành dịch vụ giảm liên tục.

C. Tỉ lệ lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp thấp nhất.

D. Tỉ lệ lao động trong ngành công nghiệp, dịch vụ tăng liên tục.

Câu 12. Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn là

A. đẩy mạnh thâm canh, xen canh, tăng vụ.          B. phát triển công nghiệp, dịch vụ ở đô thị.

C. đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn.    D. khuyến khích dân cư ra đô thị tìm việc làm.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về lao động nước ta?

A. Lao động trong nông nghiệp tăng, lao động trong công nghiệp và dịch vụ giảm.

B. Lao động trong công nghiệp tăng, lao động trong nông nghiệp và dịch vụ giảm.

C. Lao động trong nông nghiệp giảm, lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng.

D. Lao động trong dịch vụ và công nghiệp giảm, lao động trong nông nghiệp tăng.

Câu 14. Để sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động trẻ ở nước ta, phương hướng trước tiên là

A. hình thành, mở rộng các cơ sở, các trung tâm giới thiệu việc làm.

B. có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lí ngay từ bậc phổ thông.

C. mở rộng và đa dạng hóa các ngành nghề thủ công truyền thống.

D. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các cấp các ngành nghề.

Bình luận (0)
POP POP
22 tháng 9 lúc 18:19

Việc thay đổi này sẽ ảnh hướng đến sự phân bố không đều dân cư các vùng, dẫn đến ảnh hưởng phân bố lao động vấn đề việc làm, các tiện ích và dịch vụ

Bình luận (0)
han ho

Giúp mik vs,mik cần gấp!!! Bài 2 : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ II/Gia tăng dân số 1.Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới giai đoạn 1950 - 1999 (sgk địa 7). 2.Từ nhận xét trên,so sánh giai đoạn đó của VN vs thế giới. 3.Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đến ngưỡng bao nhiêu % thì đc coi là bùng nổ dân số? 4.Từ đó,hãy cho bt dân số VN ở giai đoạn nào gia tăng ở mức bùng nổ dân số? 5.Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nc ta năm 1999 ở các vùng ntn? Hãy giải thích tại sao. III/Cơ cấu dân số 1.Đọc bảng 2.2 sgk/tr9,nhận xét về tỉ lệ nam nữ,cơ cấu nhóm tuổi của dân số nc ta từ 1979 - 1999,từ đó đưa ra kết luận chung về cơ cấu dân số của nc ta. 2.Hãy nêu 1 vài nguyên nhân dẫn đến cơ cấu dân số của nc ta hiện nay. Bài 3 : PHÂN BỔ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ I/Mật độ dân số và phân bổ dân cư 1.Tìm mật độ dân số của nc ta năm 2019 từ đó nhận xét về mật độ dân số giai đoạn 2003 - 2019. 2.Quan sát lược đòi sgk 3.1/tr11 hãy nhận xét về sự phân bổ dân cư giữa các khu vực,các vùng miền.Sau đó cta kết luận về sự phân bổ dân cư ở nc ta ntn? II/Các loại hình quần cư 1.Xem lại đặc điểm hình thức quần cư nông thôn và quần cư đô thị (địa 7),từ đó hãy trình bày đặc điểm quần cư nông thôn và quần cư dô thị ở nc ta. 2.Ngày nay,các hình thức quần cư này ở nc ta có sự thay đổi ntn? III/ Đô thị hóa 1.Dựa vào bảng 3.1 sgk/tr13, nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nc ta.Hãy cho bt tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nc ta ntn? 2.Bằng những kiến thức thực tế,e hãy đánh giá về những bất cập trong quá trình đô thị hóa ở nc ta từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục

vy khucnhat
vy khucnhat
16 tháng 9 lúc 20:39

* Nhận xét

Trong giai đoạn 1995 - 2007, cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế có sự chuyển biến theo hướng tích cực, nhưng còn chậm.

- Tỉ lệ lao động trong khu vực nông, lâm, thủy sản giảm từ 71,2% (năm 1995) xuống còn 53,9% (năm 2007), giảm 17,3%, nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu lao động.

- Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 11,4% (năm 1995) lên 20,0% (năm 2007), tăng 8,6%.

- Tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ tăng từ 17,4% (năm 1995) lên 26,1% (năm 2007), tăng 8,1% và hiện chiếm tỉ lệ cao thứ hai trong cơ cấu lao động.

* Giải thích: Nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sự phát triển của các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đã kéo theo sự chuyển dịch lao động giữa các khu vực kinh tế.

 

Bình luận (0)
vy khucnhat
16 tháng 9 lúc 20:39

* Nhận xét

Trong giai đoạn 1995 - 2007, cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế có sự chuyển biến theo hướng tích cực, nhưng còn chậm.

- Tỉ lệ lao động trong khu vực nông, lâm, thủy sản giảm từ 71,2% (năm 1995) xuống còn 53,9% (năm 2007), giảm 17,3%, nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu lao động.

- Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 11,4% (năm 1995) lên 20,0% (năm 2007), tăng 8,6%.

- Tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ tăng từ 17,4% (năm 1995) lên 26,1% (năm 2007), tăng 8,1% và hiện chiếm tỉ lệ cao thứ hai trong cơ cấu lao động.

* Giải thích: Nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sự phát triển của các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đã kéo theo sự chuyển dịch lao động giữa các khu vực kinh tế.

Bình luận (0)