Pham Van Tien

Cho phản ứng 2SO3 = 2SO2 + O2DH0298 =196376,4 J và DG0298 =139862,8J. Tính DG0600 ; chấp nhận DH0298  không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Duy 20130611 KTHH03
20 tháng 3 2015 lúc 20:53

Dựa vào phương trình ảnh hưởng của nhiệt độ tới thế đẳng áp, ta có:

\(\frac{\Delta G_{600}^o}{600}-\frac{\Delta G^o_{298}}{298}=-\int\limits^{600}_{298}\frac{\Delta H^o_{298^{ }}}{T^2}dT\) 

=> \(\frac{\Delta G_{600}^{o_{ }}}{600}-\frac{139862,8}{298}=-196376,4\int\limits^{600}_{298}\frac{1}{T^2}dT\)

=> \(\Delta G^o_{600}=82590,62\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Hoàng Hải
21 tháng 3 2015 lúc 11:51

Ta có: theo pt ảnh hưởng cuả nhiệt độ tới thế đẳng áp và chấp nhận \(\Delta H_{298}^0\) không phụ thuộc vào nhiệt độ thì: \(\frac{\Delta G_T^0}{T}-\frac{\Delta G_{298}^0}{298}=-\int\limits^T_{298}\left(\frac{\Delta G_{298}^0}{T^2}\right).dT\) 

 với T=600K; \(\Delta G_{298}^0=139862,8\left(J\right);\Delta H_{298}^0=196376,4\left(J\right)\) thay vào công thức trên ta được:

\(\frac{\Delta G_{600}^0}{600}-\frac{139862,8}{298}=-196376,4.\int\limits^{600}_{298}\left(\frac{1}{T^2}\right).dT\)suy ra \(\Delta G_{600}^0=82590,62\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Hoàng Hải
21 tháng 3 2015 lúc 11:59

Ta có: theo pt ảnh hưởng cuả nhiệt độ tới thế đẳng áp và chấp nhận \(\Delta H_{298}^0\)  không phụ thuộc vào nhiệt độ thì: \(\frac{\Delta G_T^0}{T}-\frac{\Delta G_{298}^0}{298}=-\int\limits^T_{298}\left(\frac{\Delta H_{298}^0}{T^2}\right).dT\)

với T=600K và \(\Delta G_{298}^0=139862,8\left(J\right);\Delta H^0_{298}=196376,4\left(J\right)\)thay vào công thức trên ta được:

\(\frac{\Delta G_{600}^0}{600}-\frac{139862,8}{298}=-196376,4.\int\limits^{600}_{298}\left(\frac{1}{T^2}\right).dT\Rightarrow\Delta G_{600}^0=82590,62\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Kieu Thi Ha
21 tháng 3 2015 lúc 13:09

Theo phương trình Claukin- Swartman ta có :\(\frac{\Delta G_T}{T}-\frac{\Delta G^o_{298}}{298}=-\int_{298}^T\left(\frac{\Delta H^o}{T^2}\right)dT\)

Với T = 600K, \(\Delta G^o_{298}\)= 139862,8 J; \(\Delta H^o_{298}\)= 196376,4 J thay vào phương trình trên ta được:

\(\frac{\Delta G_{600}}{600}\)\(\frac{139862,8}{298}\) = -196376,4\(\int_{298}^{600}\frac{dT}{T^2}\)

suy ra \(\Delta G_{600}=82590,63J\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đăng Sơn
24 tháng 3 2015 lúc 7:47

Ta có: \(\frac{\Delta G^0_T}{T}-\frac{\Delta G^0_{298}}{298}=-\int\limits_{298}^T\frac{\Delta H^0_{298}}{T^2}dT\)

Thay số liệu vào biểu thức: \(\Delta H^0_{298}=196376,4\left(J\right);\Delta G^0_{298}=139862,8\left(J\right);T=600K\) ta được:

\(\frac{\Delta G^0_{600}}{600}-\frac{139862,8}{298}=-\int^{600}_{298}\frac{196376,4}{T^2}dT\)\(\Leftrightarrow\) \(\frac{\Delta G^0_{600}}{600}=\frac{139862,8}{298}+196376,4.\left(\frac{1}{600}-\frac{1}{298}\right)\)\(\Rightarrow\Delta G^0_{298}=82590,63\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Phạm Thị Anh
28 tháng 3 2015 lúc 22:56

Ta có : \(\frac{\Delta G_{T_2}}{T_2}\)\(\frac{\Delta G_{298}}{298}\)\(\int_{298}^{T_2}\)\(\frac{-\Delta H_{298}}{T^2}\)dT

    với : \(\Delta G^o_{298}\)= 139862.8 J   , \(\Delta H^o_{298}\)= 196376.4 J

           T\(_2\)= 600

    =>   \(\frac{\Delta G_{600}}{600}\)\(\frac{139862.8}{298}\)\(\int_{298}^{600}\) \(\frac{-196376.4}{T^2}\)dT

   =>    \(\Delta G_{600}\) = 480615.28 J

Bình luận (0)
Phạm Thị Anh
28 tháng 3 2015 lúc 22:59

ak.e nhầm, \(\Delta G_{600}\) = 82530.63 J

Bình luận (0)
Lê Hồng Sơn
13 tháng 4 2015 lúc 13:28

do \(\bigtriangleup H\)  không phụ thuộc vào nhiệt độ nên ta có  \(\bigtriangleup G ^ot2 \over T2\) - \(\bigtriangleup G ^ot1 \over T1\) = - \(\int\limits^{T_2}_{T_1}\)\(\bigtriangleup H^ot1 \over T^2\)dT

thay số \(\bigtriangleup H^o t1=\) 196376.4 J và \(\bigtriangleup G^o t1=\) 139862.8J  vào ta có 

\(\bigtriangleup G^o 600 \over600\) -  \(\frac{139862.8}{298}\) = - 196376.4 * \(\int\limits^{600}_{298}\) \(\frac{1}{T^2}\)dT    => \(\bigtriangleup G^o\)600 =82530.63J

Bình luận (0)
lê thị hà
13 tháng 4 2015 lúc 16:49

Ta có: 

\(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta G}{T}\right)_p=-\frac{\Delta H}{T^2}\)

\(\Rightarrow\frac{\Delta G^0_{T_2}}{T_2}-\frac{\Delta G^0_{T_1}}{T_1}=-\int\limits^{T_2}_{T_1}\frac{\Delta H^0}{T^2}dT\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{\Delta G_{600}^0}{600}-\frac{\Delta G_{298}^0}{298}=-\int\limits^{600}_{298}\frac{196376,4}{T^2}dT\)

\(\Leftrightarrow\frac{\Delta G_{600}^0}{600}-\frac{139862,8}{298}=196376,4.\left(\frac{1}{600}-\frac{1}{298}\right)\)

\(\Rightarrow\Delta G^0_{600}=82590,63\left(J\right)\).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)