Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 106
Số lượng câu trả lời 616
Điểm GP 81
Điểm SP 1544

Người theo dõi (926)

Đang theo dõi (0)