Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 11 2019 lúc 20:53

Kim loại + HCl \(\rightarrow\) Muối + H2

Ta có: nH2=\(\frac{4,48}{22,4}\)=0,2 mol

BTKL: m kim loại + m dung dịch HCl = m dung dịch muối + mH2

\(\rightarrow\)m bình tăng=m dung dịch muối -m dung dịch HCl=m kim loại -m H2

\(\rightarrow\) m= m bình tăng + mH2\(\text{=7,3+0,2.2=7,7 gam}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 22 tháng 11 2019 lúc 18:40

Zn:0

H2CO3:

H:+1

C:+4

O:-2

CuO:

Cu:+2

O:-2

H2:0

*-2 nhé : HPO4:

H:+1

P:+5

O:-2

Ca2+:+2

NaNO3:

Na:+1

N:+5

O:-2

Ca(NO3)2:

Ca:+2

N:+5

O:-2

MgCl2:

Mg:+2

Cl:-1

PO4(-3):

P:+5

O:-2

K+:+1

NO3-:

N:+5

O:-2

SO3:

S:+6

O:-2

N2O5:

N:+5

O:-2

NH4NO3:

N:-3

H:+1

N:+5

O:-2

Fe2O3:

Fe:+3

O:-2

KClO4:

K:+1

Cl:+7

O:-2

Fe2(SO4)3:

Fe:+2

S:+6

O:-2

P2O3:

P:+3

O:-2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 22 tháng 11 2019 lúc 23:18
https://i.imgur.com/vbNjtw8.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 8 tháng 11 2019 lúc 19:26

\(2P\rightarrow2P^{+5}+10e\)*3

\(Cl^{+5}+6e\rightarrow Cl^{-1}\)*5

\(\text{->3P+5KClO3-->3P2O5+5KCl}\)

Bình luận (0)
Dương Chung
Dương Chung 8 tháng 11 2019 lúc 21:24

2P0=> 2P+5+ 10e x3

Cl+5+ 6e=> Cl-1 x5

=> 6P+ 5KClO3-> 3P2O5+ 5KCl

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 11 2019 lúc 19:06

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 30 tháng 8 2019 lúc 11:26

Gọi CTHH của oxit là FexOy

%O= 27,59%

=> \(\frac{\%Fe}{\%O}=\frac{72,41}{27,59}\)

=>56x/ 16y= 72,41/27,59

=> x/y=3/4

Vậy CTHH : Fe3O4

Bình luận (0)
Thắng Nguyễn
Thắng Nguyễn 29 tháng 8 2019 lúc 17:42

Trả lời giúp mk ik

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 29 tháng 8 2019 lúc 21:18

Xem lại đề đi bạn

Bình luận (0)
Võ Thị Hoài
Võ Thị Hoài 30 tháng 7 2019 lúc 17:57
https://i.imgur.com/bK2CxCt.jpg
Bình luận (0)
Võ Thị Hoài
Võ Thị Hoài 30 tháng 7 2019 lúc 18:02
https://i.imgur.com/xxFlMOt.jpg
Bình luận (0)
Nga Nga
Nga Nga 7 tháng 5 2019 lúc 20:02

Mn giúp mink ik cần gấp nha..

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân 10 tháng 5 2019 lúc 19:38

MnO2->Cl2->FeCl3->Fe(OH)3->FeCl3->AgCL

KMnO4->Cl2->HCl->CuCl2->NaCl->Cl2->Br2->I2

NaCl->HCl->KCl->cl2->CaOCl2->CaCO3->CO2

KClO3->CL2->nước giaven->NaHCO3->NaCl->AgCl

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 7 tháng 1 2019 lúc 19:26

Cộng hóa trị của ntu N trong NH4+ là 4.

Cộng hóa trị = số liên kết của nguyên tử N với các nguyên tử H.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN