Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 123
Số lượng câu trả lời 354
Điểm GP 149
Điểm SP 56

Người theo dõi (52)

Đang theo dõi (0)