Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 379
Số lượng câu trả lời 360
Điểm GP 152
Điểm SP 133

Người theo dõi (100)

Hiếu Minh
Sky~Minh DuBaI
#Blue Sky
Ha Hoang

Đang theo dõi (0)