Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 191
Số lượng câu trả lời 4380
Điểm GP 2028
Điểm SP 3814

Người theo dõi (290)

Duy Đạt
Chanh Leo
Âu Thành Đạt
Lại Ngọc Trân

Đang theo dõi (28)

Dzịt
Khinh Yên
Diệu Huyền
Thảo Phương

Câu trả lời:

Hà Linh

Ag2SO4 gần như là chất kết tủa nhé bạn