Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 192
Số lượng câu trả lời 3973
Điểm GP 1878
Điểm SP 3115

Người theo dõi (244)

Đang theo dõi (26)

Khinh Yên
Diệu Huyền
Thảo Phương
Lê Trang