Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 192
Số lượng câu trả lời 2895
Điểm GP 1385
Điểm SP 1623

Người theo dõi (175)

Vân⨳Ly
Kazuha Toyama
Nhà Băng
Shiratori Hime

Đang theo dõi (23)

Lê Trang
Quang Nhân
Hoàng Tử Hà