Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
29 tháng 4 2020 lúc 9:34

câc 5) trong các phản úng háo học sau , phản ứng nào là phản ứng háo hợp ?

a 4Al+3O2 --to----> 2 Al2O3 (P.Ứ hóa hợp)

b Fe+H2O ---to----> FeO + H2 (P.Ứ thế)

c CaCO3 -----to--> CaO + CO2 (P.ứ phân hủy)

d SO3+ H2O -------> CaCo3 (Anh nghĩ ra H2SO4 chứ nhỉ)

e CaO + CO2 --------> CaCO3 (P.Ứ hóa hợp)

d CaO + H2O --------> Ca(OH)2 (P.Ứ hóa hợp)

câu 6 ) oxit là gì ? cho ví dụ về oxit ?

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

VD : CuO, CaO, Na2O, P2O5, NO, CO, Mn2O7 , K2O,..

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
10 tháng 4 2020 lúc 10:43

\(C+O_2-^{t^o}\rightarrow CO_2\)

Khí sinh ra là CO2

\(TheoPT:n_{CO_2}=n_C=\frac{1,2}{12}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{CO_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
27 tháng 12 2019 lúc 22:22
https://i.imgur.com/MdY4HLe.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
24 tháng 12 2019 lúc 21:57
https://i.imgur.com/BqS8yJS.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
21 tháng 12 2019 lúc 12:48

MCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) MCl2 + CO2+ H2O (M+ 60) (M+71)

42,6____________47,55

Giải M = 34,67

\(\rightarrow\)Mg < 34,67 < Ca

\(\rightarrow\) 2 kim loại là Mg và Ca (này câu b trước ) .

MgCO3+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+CO2+H2O

x________2x ____x ____x

CaCO3+2HCl\(\rightarrow\)CaCl2+CO2+H2O

y______2y_____y____y

\(\left\{{}\begin{matrix}\text{84x + 100y = 42,6}\\\text{5x + 111y = 47,55}\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\text{ x= 0,15}\\\text{y= 0,3}\end{matrix}\right.\)

V CO2 = ( 0,15 + 0,3) .22, 4 = 10,08lít.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
19 tháng 12 2019 lúc 23:20
https://i.imgur.com/acNEmuq.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN