Đại số lớp 7

Đỗ Thu Trà

Tìm GTNN, GTLN (nếu có) của mỗi biểu thức sau:

a) A = |x + 2| + |x - 5|

b) B = |2x - 1| + |2y + 3| - 2017

Nguyễn Huy Tú
26 tháng 6 2017 lúc 20:59

a, Ta có: \(A=\left|x+2\right|+\left|x-5\right|=\left|x+2\right|+\left|5-x\right|\)

Áp dụng bất đẳng thức \(\left|a\right|+\left|b\right|\ge\left|a+b\right|\) có:
\(A=\left|x+2\right|+\left|5-x\right|\ge\left|x+2+5-x\right|=\left|7\right|=7\)

Dấu " = " khi \(\left\{{}\begin{matrix}x+2\ge0\\5-x\ge0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge-2\\x\le5\end{matrix}\right.\)

Vậy \(MIN_A=7\) khi \(-2\le x\le5\)

b, Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\left|2x-1\right|\ge0\\\left|2y+3\right|\ge0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left|2x-1\right|+\left|2y+3\right|\ge0\)

\(\Leftrightarrow B=\left|2x-1\right|+\left|2y+3\right|-2017\ge-2017\)

Dấu " = " khi \(\left\{{}\begin{matrix}\left|2x-1\right|=0\\\left|2y+3\right|=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2}\\y=\dfrac{-3}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy \(MIN_B=-2017\) khi \(x=\dfrac{1}{2}\)\(y=\dfrac{-3}{2}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Long
Xem chi tiết
Phan Tuấn Đức
Xem chi tiết
xx EXO vô danh xx
Xem chi tiết
Cuồng Sơn Tùng M-tp
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Hồ Thị Bông
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Dương Nguyên
Xem chi tiết
Trang
Xem chi tiết