Đại số lớp 7

Hồ Thị Bông

câu 1giá trị của biểu thức 5x - 1 tại x = 0 là

 a) -1.          b )1 .         c) 4          d) 6

câu 2 thu gọn đa thức   P=-2x^2y-7xy^2+3x^2y+7xy^2 được

a)  P=-5x^2y-14xy^2     b)P=x^2y      c)P=x^2y

câu 3 tam giác nào là tam giác vuông nếu 3 cạnh là

A.5,5,7         B)4,5,6              C)10,8,6

câu 4 tam giác ABC và tam giác DEF  có AB=AD,BC=EF thêm điều kiện nào để tam giác ABC=Tam giac DEF

A) góc A=góc D        B)góc C= góc F            C)AB=AC            D)AC=DF

câu 4:tam giác MNP cân tại P biết N=50độ  khi đó số đo góc P là

A)80độ               B)100độ            C)50 độ                D)130 độ 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 7 2023 lúc 9:51

1A

2B

3C

4D

4A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồ Thị Bông
Xem chi tiết
Hồ Thị Bông
Xem chi tiết
Minz Ank
Xem chi tiết
Hồ Thị Bông
Xem chi tiết
Hồ Thị Bông
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Anh
Xem chi tiết
Trần Thế Miên An
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Dũng
Xem chi tiết
thân thị huyền
Xem chi tiết