Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 211
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 0
Điểm SP 12

Người theo dõi (75)

Đang theo dõi (55)