Đại số lớp 7

Dương Nguyên

a.Tìm GTNN của biểu thức A = 2 | x - 5 | - 2015

b. Tìm GTLN của biểu thức B= 205 - | 3x - 5 |

Tiểu Thư họ Nguyễn
30 tháng 7 2017 lúc 22:56

a) Ta có : \(2\left|x-5\right|\ge0\) \(\forall\) x

=> \(2\left|x-5\right|-2015\ge-2015\)

Dấu ''='' xảy ra \(\Leftrightarrow2\left|x-5\right|=0\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy Amin = -2015 \(\Leftrightarrow x=5\)

b) Ta có : \(-\left|3x-5\right|\le0\) \(\forall\) x

\(\Rightarrow205-\left|3x-5\right|\le205\)

Dấu '' ='' xảy ra \(\Leftrightarrow\left|3x-5\right|=0\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{3}\)

Vậy Bmax= 205 \(\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thu Trà
Xem chi tiết
xx EXO vô danh xx
Xem chi tiết
Cuồng Sơn Tùng M-tp
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Long
Xem chi tiết
RenataCecilia
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Hà An
Xem chi tiết
Trang
Xem chi tiết
Cường Kà Kuống
Xem chi tiết
Học sinh
Xem chi tiết