Đại số lớp 7

Trang

bài 1: tìm x biết |x+2| + |2x-3| = 5

bài 2: tìm GTNN của biểu thức A = |x-102| + |2-x|

bài 3: cho biểu thức A = 3/(x-1)

a/ Tìm số nguyên x để A đạt giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị nhỏ nhất đó

b/ tìm số nguyên x để A đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó

 

Nguyễn Văn Vinh
6 tháng 11 2016 lúc 20:50

bài 2

Ta có:

\(A=\left|x-102\right|+\left|2-x\right|\Rightarrow A\ge\left|x-102+2-x\right|=-100\Rightarrow GTNNcủaAlà-100\)đạt được khi \(\left|x-102\right|.\left|2-x\right|=0\)

Trường hợp 1: \(x-102>0\Rightarrow x>102\)

\(2-x>0\Rightarrow x< 2\)

\(\Rightarrow102< x< 2\left(loại\right)\)

Trường hợp 2:\(x-102< 0\Rightarrow x< 102\)

\(2-x< 0\Rightarrow x>2\)

\(\Rightarrow2< x< 102\left(nhận\right)\)

Vậy GTNN của A là -100 đạt được khi 2<x<102.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
duydeptrai
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
Xem chi tiết
Hà Thu Nguyễn
Xem chi tiết
Tu Pham Van
Xem chi tiết
TRẦN NGỌC PHƯƠNG NGHI_7A...
Xem chi tiết
_ Yuki _ Dễ thương _
Xem chi tiết
linh angela nguyễn
Xem chi tiết
Kiều Linh
Xem chi tiết
Linh Trần Diệu
Xem chi tiết