Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 589
Số lượng câu trả lời 246
Điểm GP 24
Điểm SP 225

Người theo dõi (72)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian