Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 2
Điểm SP 9

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (15)

Lê Dung
Eren Jeager
Đạt Trần