Đại số lớp 7

Nguyễn Minh Đức

Tìm GTNN

P= 2017+ căn bậc x-2018

Q= 2x-3\5-3x ( x thuộc Z)

Tìm GTLN

B= x+2 \|x| ) x thuộc Z)

C= 2016* x -1 \ 2015*x+2016


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Bích Ngọc
Xem chi tiết
tiểu thư họ N..G..U...Y....
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Bích Ngọc
Xem chi tiết
Bích Ngọc
Xem chi tiết
Bích Ngọc
Xem chi tiết
nguyễn thành trung
Xem chi tiết
Phạm Ánh Tuyết
Xem chi tiết