Nguyễn Anh Vũ

loading...

Lm m, m đang cần gấp.xin cảm ơn

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:03

5B:

a: Xét ΔABC và ΔEBF có

BA=BE

\(\widehat{ABC}=\widehat{EBF}\)

BC=BF

Do đó: ΔABC=ΔEBF

b: ΔABC=ΔEBF

=>\(\widehat{BAC}=\widehat{BEF}\)

mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong

nên AC//EF

Xét tứ giác ACEF có

B là trung điểm chung của AE và CF

Do đó: ACEF là hình bình hành

=>AF//CE
c: Xét tứ giác AMEN có

AM//EN

AM=EN

Do đó: AMEN là hình bình hành

=>AE cắt MN tại trung điểm của mỗi đường

mà B là trung điểm của AE

nên B là trung điểm của MN

=>M,B,N thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Anh Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Huyền
Xem chi tiết
Thai Nguyen xuan
Xem chi tiết
Thảo Phùng Lê Thanh
Xem chi tiết
Phùng Lê Tiểu Ngọc
Xem chi tiết
lương bích ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Mỹ Hoa
Xem chi tiết
Phí Linh Linh
Xem chi tiết
Trang cu te
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)