Phạm Tiến Minh

Cho \(x,y,z\) là các số thực dương thỏa mãn \(x+y+z=3\). CMR: \(\dfrac{1}{x+yz}+\dfrac{1}{y+xz}+\dfrac{1}{z+xy}\le\dfrac{9}{2\left(xy+yz+zx\right)}\)


Các câu hỏi tương tự
dinh huong
Xem chi tiết
dinh huong
Xem chi tiết
Khiêm Nguyễn Gia
Xem chi tiết
Khiêm Nguyễn Gia
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Khanh
Xem chi tiết
đấng ys
Xem chi tiết
dinh huong
Xem chi tiết
Vũ Hoài Thu
Xem chi tiết
Lil Shroud
Xem chi tiết
Diệp Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết