Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Đào Thị Hoàng Yến

Cho hình thang ABCD ( AB // CD ) , các đường phân giác ngoài tại đỉnh A và D cắt nhau tại M , các đường phân giác góc ngoài tại đỉnh B và C cắt nhau tại N

a) Chứng minh MN // CD

b) Tính chu vi hình thang ABCD biết MN = 4 cm


Các câu hỏi tương tự
Đinh Thị Minh Ánh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Minh Châu Trương
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Dương Lê Võ Đăng
Xem chi tiết
an hoàng
Xem chi tiết
Thị loan Lê
Xem chi tiết
Tony Stark
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Minh Nguyệt
Xem chi tiết