Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Nguyễn Lê Minh Nguyệt

Cho hình thang ABCD (AB//CD). Các đường phân giác ngoài của góc A và D cắt nhau tại E, các đường phân giác ngoài của góc B và góc C cắt nhau tại F. Chứng minh:

a) EF song song với AB và CD.

b) EF có độ dài bằng nửa chu vi hình thang ABCD


Các câu hỏi tương tự
Đinh Thị Minh Ánh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Tony Stark
Xem chi tiết
Dương Lê Võ Đăng
Xem chi tiết
Minh Châu Trương
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Tien Tien
Xem chi tiết