Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Đinh Thị Minh Ánh

\(2.cho hình thang ABCD, đáy AB và CD. Các phân giác góc ngoài tại đỉnh A và D cắt nhau ở M. Các phân giác của các góc ngoài tại đỉnh B và C cắt nhau ở N. a, Chứng minh MN// CD b, Tính chu vi hình thang ABCD biết MN=4cm\)


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Minh Châu Trương
Xem chi tiết
Dương Lê Võ Đăng
Xem chi tiết
Tony Stark
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Đào Thị Hoàng Yến
Xem chi tiết
an hoàng
Xem chi tiết
PHAT NGUYEN
Xem chi tiết
Thị loan Lê
Xem chi tiết