Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 99
Số lượng câu trả lời 100
Điểm GP 14
Điểm SP 71

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (0)