Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Sách Giáo Khoa

Hình thang ABCD có AB // CD, AB = a, BC = b, CD = c, DA = d. Các đường phân giác của các góc ngoài đỉnh A và D cắt nhau tại M, các đường phân giác của các góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau tại N

a) Chứng minh rằng MN // CD

b) Tính độ dài MN theo a, b, c, d (a, b, c, d có cùng đơn vị đo)

Thien Tu Borum
28 tháng 4 2017 lúc 16:35

xet tam giac ADM có
gocDAM=1/2 goc ngoai tai A
gocADM=1/2goc ngoai tai D
cong lai:gocADM+gocDAM=90*=> tam giac ADM vuông tại M
tương tự tam giac BNC vuông tại N
keo dai AM va` BN cắt CD tại E,F
xet tam giac ADE co DM vừa la` đường cao vừa la` phân giác => tam giac ADE can tai D=>DM la` trung tuyến =>M la` trung điểm AE
tương tự N la` trung diem BF
=> MN la` đuơng trung binh cua hinh thang AEFB =>MN//CD

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
29 tháng 6 2017 lúc 14:14

Đường trung bình của tam giác, hình thang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Thị Minh Ánh
Xem chi tiết
Minh Châu Trương
Xem chi tiết
Tony Stark
Xem chi tiết
Dương Lê Võ Đăng
Xem chi tiết
Đào Thị Hoàng Yến
Xem chi tiết
Hốp Chây
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết