hanhdung

Bài 9: Một đội văn nghệ có từ 40 đến 60 người. Khi chia thành 3 nhóm hoặc 5 nhóm đều thừa ra 2 người. Tính số người của đội văn nghệ.                                     Bài 10: Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho các số 3;5;7 thì được các số dư lần lượt là 2;4;6.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 12:35

Bài 9:

Gọi x(người) là số người của đội văn nghệ

(Điều kiện: \(x\in Z^+\))

Số người của đội văn nghệ có từ 40 đến 60 người nên 40<=x<=60

Khi chia đội văn nghệ thành mỗi nhóm 3 người hoặc mỗi nhóm 5 người thì đều thừa ra 2 người nên ta có: \(x-2\in BC\left(3;5\right)\)

=>\(x-2\in B\left(15\right)\)

=>\(x-2\in\left\{15;30;45;60;75;...\right\}\)

=>\(x\in\left\{17;32;47;62;77;...\right\}\)

mà 40<=x<=60

nên x=47

Vậy: Số người của đội văn nghệ là 47 người

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Hoang Minh Ha
Xem chi tiết
Tường Vy
Xem chi tiết
Dung Hoa
Xem chi tiết
Ngô Phúc Hưng
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đỗ Minh Thuận
Xem chi tiết
Cù Thị Châu Giang
Xem chi tiết