Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 145
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (1)

Hoang Minh Ha