Hoang Minh Ha

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca xếp theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.


Các câu hỏi tương tự
Tường Vy
Xem chi tiết
Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đào Quang Long
Xem chi tiết
Đỗ Minh Thuận
Xem chi tiết
Dung Hoa
Xem chi tiết
Đào Quang Long
Xem chi tiết
Lê Mạnh Châu
Xem chi tiết