Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 390
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (4)