Tường Vy

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca xếp theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người ? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.

MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP MÌNH VỚI Ạ 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 tháng 10 2023 lúc 22:08

Gọi số người của đội văn nghệ là x(người)(ĐK: x∈N*)

Vì khi chia đội thành mỗi nhóm có 5 người thì còn thừa 3 người nên \(x-3\in B\left(5\right)\)

=>\(x-3\in\left\{0;5;10;15;20;...\right\}\)

=>\(x\in\left\{3;8;13;18;23;...\right\}\)

mà 15<=x<=20

nên x=18

Bình luận (0)
nguyễn phúc bình nguyên
17 tháng 10 2023 lúc 22:09

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết

=> Số người của đội là số chia hết cho 2.

Đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người

 => Số người của đội có thể là 16, 18 hoặc 20

Mà khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người

=> Đội văn nghệ có 18 người

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoang Minh Ha
Xem chi tiết
Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đào Quang Long
Xem chi tiết
Đỗ Minh Thuận
Xem chi tiết
Dung Hoa
Xem chi tiết
Đào Quang Long
Xem chi tiết
Lê Mạnh Châu
Xem chi tiết