Nguyễn Hoàng Châu

17. Cho hv ABCD, trên cạnh BC lấy M ( BM<MC). Từ A kẻ Ax⊥AM cắt CD tại N

a, cm AN=AM

b, Bd cắt MN tại Q. AQ cắt DC tại K. CM DK/DC=DQ/QB

c, Lấy điểm P∈BD sao cho PM⊥BC. CM NDMP là hbh

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:06

a: Ta có: \(\widehat{BAM}+\widehat{DAM}=\widehat{BAD}=90^0\)

\(\widehat{MAD}+\widehat{NAD}=\widehat{MAN}=90^0\)

Do đó: \(\widehat{BAM}=\widehat{NAD}\)

Xét ΔABM vuông tại B và ΔADN vuông tại D có

AB=AD

\(\widehat{BAM}=\widehat{DAN}\)

Do đó: ΔABM=ΔADN

=>AM=AN

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Vy
Xem chi tiết
Hoàng Huy
Xem chi tiết
Hoàng Huy
Xem chi tiết
Ninh Thanh Tú Anh
Xem chi tiết
Đỗ việt anh
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huy
Xem chi tiết
Gausiu
Xem chi tiết